Hyppää sisältöön

Osa 4

Vaikutetaan

Tässä vaiheessa on tarkoitus tuottaa vaikuttava tuotos vesi- ja jääturvallisuus aiheisiin liittyen. Lisäksi valmistaudutaan sekä vaikuttamaan että jakamaan tietoa toisille.

Vesi- ja jääturvallisuuteen liittyy paljon kehotuksia ja käskyjä vanhemmilta, opettajilta ja mediasta. Kehotukset saattavat joskus kaikua kuuroille korville. Nyt pääsette itse miettimään tapoja, joilla tärkeistä vesi- ja jääturvallisuuden näkökulmista voisi kertoa ikätovereillenne tai jollekin muulle kohderyhmälle niin, että se vaikuttaisi heihin.

 • Ensin valitsette näkökulman, mihin haluatte vaikuttaa.
 • Sen jälkeen mietitte, mitä tietoa tarvitsette vaikuttamisen tueksi.
 • Sitten suunnittelette, millaiset vaikuttamiskeinot sopivat aiheeseenne.
 • Sitten toteutatte tiedonhaun ja vaikuttavan tuotoksen.

1. Asennekartoitus

Vastaa kyselyyn opettajan ohjeen mukaan.

Kysymykset:

1. Arvioi omaa uimataitoasi seuraavan asteikon mukaan.

 • En osaa uida ollenkaan.
 • Osaan uida 10 metriä.
 • Uin vähintään 25 metriä.
 • Uin vähintään 50 metriä.
 • Uin vähintään 200 metriä tai enemmän.

2. Mielestäni…

 • uimataito on tärkeä taito, jonka haluan oppia hyvin.
 • ei ole niin väliä osaanko uida vai en.

3. Menen jäälle…

 • heti kun se on jäässä.
 • vasta kun olen varma, että jää kantaa.
 • yksin.
 • vain, jos en ole yksin.

4. Rannalla…

 • en koskaan hyppää veteen, jos en tunne paikkaa.
 • uin aina mahdollisimman kauas.
 • uin aina rannan suuntaisesti.
 • uin aina kaverin kanssa.

5. Veneessä…

 • käytän aina pelastusliivejä.
 • käytän joskus pelastusliivejä.
 • istun aloillani ja rauhassa.
 • seison ja heilun mahdollisimman paljon.

2. Vaikuttamisen ABC

A. Mihin haluatte vaikuttaa?

Vaikuttamisella tarkoitetaan viestintää, jonka tavoitteena on muuttaa valitun kohderyhmän käsityksiä jostakin asiasta tai ilmiöstä. Vaikuttamiseen pyrkivä tuotos sisältää aina teesin eli pääväitteen. Esimerkiksi: Hyvä uimataito voi pelastaa hukkumiselta.

Vastatkaa kysymyksiin:

 • Mihin vesi- ja jääturvallisuuteen liittyvään ilmiöön te haluatte vaikuttaa?
 • Millaisen muutoksen haluatte saada aikaiseksi?
 • Mikä on pääväitteenne eli iskulauseenne?
 • Mikä on kohderyhmänne?

B. Miten haluatte vaikuttaa?

 • Valitkaa nyt, millaisen vaikuttavan tekstin haluatte toteuttaa:
 • mainosvideo tai mainosjuliste
 • sosiaalisen median kampanja
 • puhe, tietoisku tai mielipidekirjoitus
 • laulu, runo tai näytelmä
 • muu, mikä:

Videon tai näytelmän enimmäiskesto on 2 minuuttia. Käyttäkää ideoinnissa luovuuttanne, mielikuvitustanne ja ryhmästänne löytyviä taitoja!

C. Vaikuttavan tekstin tulee sisältää perustelut. Perustelukeinoja ovat muun muassa

 • omat kokemukset ja tuntemukset,
 • havainnot,
 • faktat,
 • asiantuntijoihin vetoaminen tai
 • esimerkkitapaukset.

Miettikää nyt, millaista tietoa tarvitsette pääväitteenne tueksi. Kirjatkaa kysymykset, joihin tarvitsette vastauksen.

D. Suunnitelkaa tiedonhaku. Mistä voisitte löytää vastaukset kirjaamiinne kysymyksiin?

Tietolähteitä voi olla useita, esimerkiksi:

 • kirjalliset lähteet (esimerkiksi kirjasto ja oppikirjat)
 • internet
 • kysely tai haastattelu {kysely koulussa tai esimerkiksi isovanhempien haastattelu)
 • havainnointi.

Kirjatkaa tietolähteet, joista haette tietoa ja jakakaa tehtävät.  


3. Tiedonhaun suunnittelu ja toteutus

Tehkää tiedonhaku edellisessä vaiheessa tekemienne valintojen mukaisesti.

A. Suunnitelkaa kysely.

Kirjatkaa suunnitelmaanne:

 • Kyselyn aihe.
 • Kyselyn tavoite.
 • Kyselyn kohderyhmä.
 • Miten kyselyyn vastataan? (paperi, sähköinen kysely, jne.)
 • Kirjatkaa ylös kyselyn kysymykset.

B. Suunnitelkaa haastattelu.

 • Päättäkää, ketä tai keitä haastattelette.
 • Päättäkää, miten dokumentoitte haastattelun. Videoitteko, äänitättekö vai kirjoitatteko muistiinpanoja?
 • Miettikää kysymykset hyvin ennen haastattelua. Näin ette haastattelutilanteessa unohda tutkimuksenne kannalta tärkeitä asioita. Tarkasti rajatut kysymykset auttavat teitä saamaan täsmällisiä vastauksia.
 • Kirjatkaa haastattelukysymyksenne.

C. Suunnitelkaa tiedonhaku muista lähteistä.

 • Millaisia hakusanoja käytätte tiedon löytämiseen internetistä?
 • Millaisia asiasanoja käytätte tiedon löytämiseen kirjoista?

D. Suorittakaa suunnittelma

Suorittakaa suunnittelemanne kysely, haastattelu tai tiedonhaku.

E. Kirjatkaa ylös tiedonhausta syntyneet johtopäätökset.

Mihin johtopäätöksiin päädyitte?


4. Vaikutetaan!

Edellisessä vaiheessa teitte tiedonhakua eri keinoilla. Käyttää tiedonhaun tuloksia vaikuttavan tuotoksenne pääväitteen perusteluna.

Mitä muutoksia teidän, kavereidenne tai koulun pitäisi tehdä tulosten perusteella? Yrittäkää saada muutos aikaan itsessänne, koulukavereissanne ja koulun henkilökunnassa. Yrittäkää vaikuttaa!

Vastaa kyselyyn opettajan ohjeen mukaan.

Kysymykset:

 1. Valmistakaa vaikuttava tuotoksenne.
 2. Esittäkää tuotoksenne muille. Tutustukaa esiintyjien muistilistaan Lisätietoa-sivulta. Sieltä löydätte vinkkejä myös palautteen antamiseen.
 3. Tehkää asennekartoituskysely uudelleen. Muuttuivatko asenteenne? Keskustelkaa tuloksista.

5. Mitä opimme?

Pohdi, mitä opit ja miten projekti vaikutti sinuun?

 • Mitä vinkkejä sain projektin aikana?
 • Mitä tapoja voisin muuttaa arjessani?
 • Mikä oli toisten vaikuttavin esitys? Mitä opin siitä?
 • Mistä aiheesta kiinnostuin? Mitä haluaisin tietää lisää?
 • Miten muuttaisin lähiympäristöä niin, että vesi- ja jääturvallisuusopit voitaisiin ottaa siellä paremmin huomioon?

Hienoa! Olet opiskellut “Vaikutetaan”-osion asiat! Seuraavasta osiosta löydät harjoituksia, joita voit tehdä itse sekä perheesi tai muiden läheistesi kanssa.

Takaisin etusivulle

Oliko tämän sivun sisältö mielestäsi hyödyllistä?